Vận Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng, Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng

Ghi chú: Trong chuyển động thẳng mà chuyển động của vật không đổi, vận tốc trung bình tương ứng với khái niệm vận tốc trung bình.

Bạn thấy: Tốc độ trung bình là ẩn số

Loại bài tập xác định tốc độ trung bình

Câu hỏi 1: Ô tô đi được một quãng đường trong 5 giờ, biết trong 2 giờ đầu ô tô chạy với vận tốc 60km/h và trong 3 giờ tiếp theo ô tô chạy với vận tốc 40km/h.

→ S1 = v1.t1 = 120 km

→ S2 = v2.t2 = 120 km

→ ${{v}_{tb}}=\dfrac{{{S}_{1}+{{S}_{2}}}{{{t}_{1}}+{{t} _ {2}}}=\dfrac{120+120}{2+3}=48\left( km/h \right)$

Phần 2: Một ô tô chuyển động thẳng đều từ A → B . Khi bắt đầu quãng đường ô tô đi được 1/4 thời gian với v = 50km/h. Giữa quãng đường ô tô đi được nửa thời gian với vận tốc v = 40km/h. Đi hết quãng đường ô tô đi được 1/4 thời gian với v = 20km/h. Vận tốc trung bình của ô tô là bao nhiêu?

Khoảng cách ban đầu: ${{S}_{1}}={{v}_{1}}.\dfrac{t}{4}=12,5t$

Khoảng cách trung bình: ${{S}_{2}}={{v}_{2}}.\dfrac{t}{2}=20t$

Khoảng cách km cuối cùng: ${{S}_{1}}={{v}_{1}}.\dfrac{t}{4}=5t$

Lưu lượng truy cập trung bình: ${{v}_{tb}}=\dfrac{{{S}_{1}+{{S}_{2}}+{{S}_{3}}}{ t} = \dfrac{12,5t+20t+5t}{t}=37,5\left( km/h \right)$

Câu 3: Một người đi xe máy từ Hà Nam đến Phủ Lý, quãng đường dài 45km. Trong nửa đầu của tập hợp khoảng v1, nửa sau là ${{v}_{2}}=\dfrac{2}{3}{{v}_{1}}$. Xác định v1, v2 xác định sau 1h30 phút người đó đến B .

${{s}_{1}+{{s}_{2}}=50\Leftrightarrow {{v}_{1}}{{t}_{1}}+{{v}_{2 } {{t}_{2}}=50$

Đó là ${{t}_{1}}={{t}_{2}}=\dfrac{t}{2}=\dfrac{1,5}{2}$$\Rightarrow {{v} _ {1}}.\dfrac{1,5}{2}+\dfrac{2}{3}{{v}_{1}}.\dfrac{1.5}{2}=45\Rightarrow {{ v } _{1}}=36km/h\Right {{v}_{2}}=24km/h$

Phần 4: Một ô tô đi trên đường bằng với vận tốc v = 60 km/h trong 10 phút, sau đó lên dốc trong 3 phút với vận tốc v = 40 km/h. Hãy tưởng tượng chiếc xe đang di chuyển thẳng về phía trước. Tính quãng đường ô tô đi được trong thời gian trên.

${{t}_{1}}=\dfrac{1}{6}\left(h \right);{{t}_{2}}=\dfrac{1}{20}\left( h \ đúng)$

Trong đó ${{S}_{1}}={{v}_{1}}. {{t}_{1}}=60.\dfrac{1}{6}=10\left( km \right)$; ${{S}_{2}}={{v}_{2}}. {{t}_{2}}=2km$

S = S1 + S2 = 10 + 2 = 12 (km)

Câu 5: Hai ô tô chuyển động đồng thời trên một đường thẳng. Hai ô tô đi ngược chiều nhau thì cứ sau 20 phút thì khoảng cách của chúng giảm đi 30 km. Nếu họ đi cùng chiều thì cứ sau 10 phút khoảng cách giữa họ giảm đi 10 km. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

Tham Khảo Thêm:  Tranh tô màu siêu nhân cho bé

Ta có ${{t}_{1}}=30ph=\dfrac{1}{3}h;{{t}_{2}}=10ph=\dfrac{1}{6}h$

Chọn các bài hát tốt nhất cho mỗi chiếc xe.

Nếu bạn đi nơi khác, thì S1 + S2 = 30 $\Right \left( {{v}_{1}}+{{v}_{2}} \right){{t}_{1}} =\ left ({{v}_{1}}+{{v}_{2}} \right)\dfrac{1}{3}=30\Right {{v}_{1}}+{{ v} _ {2}=90$ (1)

Nếu bạn thực hiện cùng một nước đi, thì ${{s}_{1}}-{{s}_{2}}=10$

$\Right \left( {{v}_{1}-{{v}_{2}} \right){{t}_{2}}\Right \dfrac{{{v}_{1} } -{{v}_{2}}}{6}=10\Right {{v}_{1}-{{v}_{2}}=60$ (2)

Trả lời (1) (2) $\Rightarrow $v1 = 75km/h; v2 = 15km/giờ

Câu 6: Một ô tô đang chuyển động trên đường MN. Trong nửa đầu quãng đường vật đi được là v = 40km/h. Trong nửa quãng đường còn lại vật đi được trong nửa đầu là v = 75km/h và trong nửa cuối vật đi được là v = 45km/h. Tính vận tốc cực đại của trường MN.

Khuyên nhủ

Chúng ta có ${{s}_{1}}=\dfrac{S}{2}$ mà ${{s}_{1}}={{v}_{1}}. {{t}_{1}}=40{{t}_{1}\Right {{t}_{1}}=\dfrac{S}{80}$

Theo đề bài ta có S2 = S3 + S4 = $75(\dfrac{t-{{t}_{1}}}{2})+45(\dfrac{t-{{t}_{1} ) }} {2})=60t-\dfrac{60S}{80}$

Mặt khác $S={{s}_{1}}+{{s}_{2}}=\dfrac{S}{2}+60t-\dfrac{60S}{80}$ $\Leftrightarrow $1, 25S = 60t $\Right $S = 48.t

$\Right {{V}_{tb}}=\dfrac{S}{t}=48km$

Phần 7: Một người đi xe máy từ điểm A đến điểm B cách 4,8 km. Nửa quãng đường đầu ô tô đi được là v1, nửa quãng đường sau ô tô đi được là v2 và một nửa quãng đường v1. Xác định v1, v2 để sau 15 phút xe máy đến điểm B.

Khuyên nhủ

${{S}_{1}}={{v}_{1}}. {{t}_{1}\Right {{t}_{1}}=\dfrac{{{S}_{1}}}{{{v}_{1}}}=\dfrac{S { 2. {{v}_{1}}}=\dfrac{4800}{2. {{v}_{1}}}=\dfrac{2400}{{{v}_{1}}}$

${{S}_{2}}={{v}_{2}}. {{t}_{2}}\Right {{t}_{2}}=\dfrac{{{S}_{2}}}{{{v}_{2}}}=\dfrac{S }{2.\dfrac{{{v}_{1}}}{2}}=\dfrac{S}{{{v}_{1}}}=\dfrac{4800}{{{v}_ {1}}}$

${{t}_{1}+{{t}_{2}}=900\Rightarrow \dfrac{2400}{{{v}_{1}}+\dfrac{4800}{{v }_{ 1}}}=900\Right {{v}_{1}}=8\left( m/s \right);{{v}_{2}}=4\left( m/s \right)$

Câu số 8: Một ô tô đi thẳng từ A đến B mất thời gian t. Trong nửa thời gian đầu, vận tốc của ô tô là 60 km/h. Trong nửa thời gian còn lại ô tô có vận tốc 40 km/h. Tính vận tốc trung bình của cả đoạn AB.

Tham Khảo Thêm:  Cho M Gam Silic Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh + Si → 2H2 + Na2Sio3

Khuyên nhủ

Bước đầu tiên: ${{S}_{1}}={{v}_{1}}. {{t}_{1}}=60.\dfrac{t}{2}=30t$

Trong nửa cuối: ${{S}_{2}}={{v}_{2}}. {{t}_{2}}=40.\dfrac{t}{2}=20t$

${{v}_{tb}}=\dfrac{S}{t}=\dfrac{{{S}_{1}+{{S}_{2}}}{{{t}_{ 1 }+{{t}_{2}}}=\dfrac{30t+20t}{t}=50\left( km/h \right)$

Phần 9: Một người đi xe đạp 1/3 quãng đường đầu tiên với vận tốc 25km/h. Tính vận tốc của người đó trên cả quãng đường. Chú ý vtb = 20km/h.

Khuyên nhủ

có ${{S}_{1}}={{v}_{1}}. {{t}_{1}\Right {{t}_{1}}=\dfrac{{{S}_{1}}}{{{v}_{1}}}=\dfrac{S { 75$

${{S}_{2}}={{v}_{2}}. {{t}_{2}}\Right {{t}_{2}}=\dfrac{{{S}_{2}}}{{{v}_{2}}}=\dfrac{2S {3{{v}_{2}}}$

${{v}_{tb}}=\dfrac{S}{t}=\dfrac{S}{{{t}_{1}}+{{t}_{2}}}=20km/h \Right \dfrac{S}{\dfrac{S}{75}+\dfrac{2S}{3{{v}_{2}}}}=20\left( km/h \right)$

$\Rightarrow 225{{v}_{2}}=60{{v}_{2}+3000\Rightarrow {{v}_{2}}=18,182\left( km/h \right)$

câu hỏi 10: Một người đi xe máy trên đoạn đường thẳng AB. Phần ba đầu tiên là ${{v}_{1}}=30\left( km/h \right)$ , phần ba tiếp theo là ${{v}_{2}} =36\left( km/h \ phải )$ và người chạy thứ ba đang di chuyển với ${{v}_{3}}=48\left( km/h \right)$. Tính vtb cho cả đoạn AB.

Khuyên nhủ

Trong phần ba đầu tiên của dòng này: ${{S}_{1}}={{v}_{1}}. {{t}_{1}\Right {{t}_{1}}=\dfrac{{{S}_{1}}}{{{v}_{1}}}=\dfrac{S { 3. {{v}_{1}}$

Phương trình: ${{t}_{2}}=\dfrac{{{S}_{2}}}{{{v}_{2}}}=\dfrac{S}{3. {{v}_{2}}}$ ; ${{t}_{3}}=\dfrac{{{S}_{3}}}{{{v}_{3}}}=\dfrac{S}{3}. {{v}_{3}}$

${{v}_{tb}}=\dfrac{S}{{{t}_{1}+{{t}_{2}}+{{t}_{3}}}=\dfrac { S}{\dfrac{S}{3. {{v}_{1}}+\dfrac{S}{3. {{v}_{2}}+\dfrac{S}{3. {{v}_{3}}}}=\dfrac{1}{\dfrac{1}{3. {{v}_{1}}+\dfrac{1}{3. {{v}_{2}}+\dfrac{1}{3. {{v}_{3}}}}=36,62km/h$

Câu 11: Một người đi xe máy theo ba giai đoạn: Giai đoạn 1 anh ta đi thẳng với ${{v}_{1}}=30\left( km/h \right)$ trong 10 km đầu tiên; chặng 2 đi với v2 = 40km/h hết 30 phút; Phần 3 đi 4km trong 10 phút Tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường.

Khuyên nhủ

Thời gian của đoạn đường đầu tiên xe máy chuyển động ${{t}_{1}}=\dfrac{{{S}_{1}}}{{{v}_{1}}}=\dfrac{10 } {30 }=\dfrac{1}{3}\left( h \right)$ ;

Quãng đường của phần chuyển động thứ hai${{S}_{2}}={{v}_{2}}{{t}_{2}}=40.\dfrac{1}{2}=20\ left ( km \ phải) $

$S={{S}_{1}+{{S}_{2}}+{{S}_{3}}=10+20+4=34\left( km \right)$

$t={{t}_{1}+{{t}_{2}}+{{t}_{3}}=\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{6}=1h$

$\Rightarrow {{v}_{tb}}=\dfrac{S}{t}=\dfrac{34}{1}=34\left( km/h \right)$

Phần 12: Xe máy điện đi nửa quãng đường đầu với tốc độ trung bình ${{v}_{1}}=24\left( km/h \right)$ và nửa quãng đường sau đi với tốc độ trung bình ${{ v}_{2 }=40\left( km/h \right)$. Tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường.

Khuyên nhủ

${{t}_{1}}=\dfrac{{{S}_{1}}}{{{v}_{1}}}=\dfrac{S}{2.24}=\dfrac{S} {48}$

Nửa cuối: ${{t}_{2}}=\dfrac{{{S}_{2}}}{{{v}_{2}}}=\dfrac{S}{ 2.40}=\ dfrac {S}{80}$

Tốc độ trung bình: ${{v}_{tb}}=\dfrac{S}{{{t}_{1}}+{{t}_{2}}}=\dfrac{S}{\ dfrac { S}{48}+\dfrac{S}{80}}=30\left( km/h \right)$

Tham Khảo Thêm:  Check Biển Số Xe Ô Tô

Điều 13: Một ô tô đi được quãng đường AB với $v=54\left( km/h \right)$. Khi tăng vận tốc thêm $6\left( km/h \right)$ thì ô tô đến B sớm hơn dự định 30 phút. Tính quãng đường AB và thời gian bạn đi hết quãng đường đó.

Khuyên nhủ

$S={{v}_{1}}t=54t=60\left(t-0.5 \right)\Right t=5h$

$\Right S={{v}_{1}}t=54,5=270\left( km \right)$.

Xem thêm: Con Vào Lớp 1: Nên Hay Không Nên Học Mầm Non? Chuẩn bị cho con bạn vào lớp 1

Phần 14: Một ô tô đi được quãng đường AB với $v=72\left( km/h \right)$. Nếu giảm vận tốc còn 18km/h thì ô tô đến B muộn hơn dự định 45 phút. Tính quãng đường AB và thời gian vật đi hết quãng đường đó.

Khuyên nhủ

${{v}_{1}}=72\left( km/h \right)\Right {{v}_{2}}=72-18=54\left( km/h \right)$

${{t}_{1}\Right {{t}_{2}}={{t}_{1}}+\dfrac{3}{4}$

Với $S={{v}_{1}}. {{t}_{1}}={{v}_{2}}. {{t}_{2}\Right 72{{t}_{1}}=54\left({{t}_{1}}+\dfrac{3}{4} \right)\Rightarrow { { t}_{1}}=2,25h$

$S={{v}_{1}}. {{t}_{1}}=72.2,25=162\left( km \right)$

Câu 15: Một ô tô đang đi trên đường AB. Nửa quãng đường đầu ô tô đi với vận tốc 60 km/h, nửa quãng đường còn lại ô tô đi với vận tốc 40 km/h ở đoạn đầu, nửa quãng đường còn lại với vận tốc 20 km. /h. Tìm vận tốc trung bình trên cả quãng đường AB

Khuyên nhủ

\

Bước 1: \để\

Phần 2:

Phần 3:

Theo như bài báo

\

VẬT LÝ 10 | VẬT LÝ 11 | VẬT LÝ 12
CÙNG CHỦ ĐỀ

*

Bài tập viết phương trình chuyển động

Đồ thị độ dời, thời gian của chuyển động thẳng

*

Chuyển động cơ, chuyển động thẳng đều, các khái niệm cơ bản

người giám sát
Đăng nhập vào tài khoản
Tìm hiểu về
Nhận xét mới Phản hồi mới cho nhận xét của tôi
0 BÌNH LUẬN
Đánh giá trực tuyến
Xem tất cả bình luận
wpDiscuz


Tham gia thảo luậnx
()
x
| | Trả lời
Áp dụng

Related Posts

Công Thức Tính Tốc Độ Truyền Sóng Là, Tốc Độ Truyền Sóng Trong Một Môi Trường Đàn Hồi

Khi có sóng truyền, các phần tử dao động quanh vị trí cân bằng của chúng mà không bị sóng dịch chuyển, chỉ có phần dao động…

Sodium Metal Reacts With Hydrochloric Acid To Produce Salt And Hydrogen Gas

Viết phương trình hóa học để có phép tính đúng: Thêm thông tin: không áp dụng có thể được viết hoa không chính xác: không áp dụngThêm…

Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen ? Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen

Giải SBT Hóa Học 11 BÀI 19: BÀI 19: BÀI : VẬN DỤNG: Tính chất hóa học của cacbon, silic và hợp chất của chúng!! Các em…

Tính Khối Lượng Của Proton, Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

Trung tâm luyện thi, gia sư – gia sư tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu MÁY ĐIỀU CHỈNH CUỐI CÙNG, ÂM LƯỢNG, giúp bạn có nhiều…

Đề Thi Thử Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Và Đây Thôn Vĩ Dạ, Lưu Trữ Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Tháng Sáu 23, 2022Tháng Sáu 23, 2022 hoangbach Đề thi lớp 12 Không có nhận xét nào về đề thi TN 2022 đề sâu: Chủ đề sâu…

Ý Nghĩa Của Ag Là Cho

Viết tắt của Aktiengesellschaft: ở Đức, một công ty tương tự như công ty trách nhiệm hữu hạn ở các quốc gia khác: Bạn thấy: Ag là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *