Trong Các Nhận Xét Nào Sau Đây Về H3Po 4 Là Sai, Nhận Xét Nào Sau Đây Đúng Về H3Po4

– Tinh thể trong suốt, nóng chảy ở 42,50C. Rất háo nước nên dễ chảy rữa, tan trong nước ở bất kì tỉ lệ nào.

Bạn đang xem: Nhận xét nào sau đây về h3po 4 là sai

– Dung dịch axit sunfuric là dung dịch đặc, sánh, không màu, có nồng độ 85%.

c. Tính chất hóa học

Tính axít

– Trong nước H3PO4 phân li theo 3 nấc:

H3PO4  ⇔ H+ + H2PO4–

H2PO4– ⇔ H+ + HPO42-

HPO42- ⇔ H+ + PO43-

– Dung dịch H3PO4 có tính chất chung của 1 axít và có độ mạnh TB: Nấc 1 > nấc 2 > nấc 3

Tác dụng với bazơ

– Tuỳ theo tỉ lệ chất tham gia phản ứng mà H3PO4 sinh ra muối axít hoặc muối trung hoà

H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O (1)

H3PO4 + 2 NaOH → Na2HPO4+ 2H2O (2)

H3PO4 + 3 NaOH → Na3PO4 + 3H2O (3)

​- \(a = \frac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{{H_3}P{O_4}}}}}\)

Nếu a \( \le \) 1 → NaH2PO4 (1)

Nếu a = 2 → Na2HPO4 (2)

Nếu a >3 → Na3PO4 (3)

Nếu 1

Nếu 2

d. H3PO4 không có tính oxi hóa 

– Mặc dù Photpho có số oxi hóa cao nhất +5 nhưng H3PO4 không có tính oxi hoá như HNO3 vì trong ion PO43- rất bền vững.

– H3PO4 là axít 3 nấc có độ mạnh trung bình và không có tính oxi hoá.

d. Điều chế

– Từ quặng photphorit hoặc apatit:

Ca3(PO4)2 + 3 H2SO4 (đ) → 2H3PO4 + 3CaSO4

→ H3PO4 thu được không tinh khiết.

– Từ photpho:

4P + 5O2 → 2P2O5

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

→ Phương pháp này H3PO4 có độ tinh khiết và nồng độ cao hơn.

e. Ứng dụng

– Điều chế muối photphat

– Sản xuất phân lân, thuốc trừ sâu

– Dược phẩm

1.2. Muối photphat

a. Tính tan

– Muối trung hoà và muối axit của kim loại Na, K đều tan trong nước

– Với các kim loại khác: Chỉ muối đihiđrophotphat tan, còn lại đều không tan hoặc ít tan

b. Nhận biết ion photphat

– Thuốc thử: Dung dịch AgNO3

– Hiện tượng: Kết tủa màu vàng

– Phương trình hóa học: 3Ag+ + PO4 3- → Ag3PO4 (màu vàng)

Video 1: Nhận biết ion photphat

2. Bài tập minh họa

Axit H3PO4 hoặc P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm

Phương pháp giải

Lập tỉ lệ

\(T = \frac{{{n_{O{H^ – }}}}}{{{n_{{H_3}P{O_4}}}}}\)

+ T≤1 ⇒ Chỉ tạo muối H2PO4–, axit H3PO4 còn dư

+ T = 2 ⇒ Chỉ tạo muối HPO42-

+ T ≥ 3 ⇒ Chỉ tạo muối PO43-, kiềm dư

+ T ∈ (1 ; 2) ⇒ Tạo 2 muối H2PO4– và HPO42-

+ T ∈ (2 ; 3) ⇒ Tạo 2 muối HPO42- và PO43-

Chú ý: Nếu cho dung dịch kiềm tác dụng với P2O5 ta đưa về H3PO4 rồi giải như trên.

Bài 1: Cho 100 ml dung dịch H3PO4 0,2 M vào 1 lit dung dịch Ca(OH)2 0,012 M. Khối lượng mỗi muối tạo thành sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là:

A. Ca3(PO4)2 3,24g; CaHPO4 0,544g

B. Ca(H2PO4)2 1,872g; CaHPO4 0,544g

C. CaHPO4 0,544g

D. Ca3(PO4)2 3,24g

Hướng dẫn giải

nH3PO4 = 0,02 mol ; nOH- = 0,024 mol

nOH-/ nH3PO4 = 1,2. Tạo 2 muối H2PO4– ( x mol) và HPO42- (y mol)

Bảo toàn P ta có: nH2PO4– + nHPO42- = nH3PO4 ⇒ x + y = 0,02 (1)

Bảo toàn điện tích: 2nCa2+ = nH2PO4– + 2nHPO42-

⇒ x + 2y = 0,024 (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = 0,016; y = 0,004

⇒ nCa(H2PO4)2 = 0,008 mol ⇒ mCa(H2PO4)2 = 0,008.234 = 1,872g

nCaHPO4 = 0,004 mol⇒ mCaHPO4 = 0,004.136 = 0,544 g

Bài 2: Cho 7,1g P2O5 vào 48g dung dịch NaOH 20%, thu được dung dịch X. Tổng khối lượng muối thu được là:

A. 8,52g

B. 6,56g

C. 15,08g

D. 55,1g

Hướng dẫn giải

nP2O5 = 0,05 mol; nNaOH = 0,24 mol

nH3PO4 = 2nP2O5 = 0,1 mol

nOH-/ nH3PO4 = 2,4 (2;3) ⇒ Tạo 2 muối HPO42- ( x mol) và PO43- (y mol)

Bảo toàn P: nH3PO4 = nHPO42- + nPO43-

⇒ x + y = 0,1 (1)

Bảo toàn điện tích: nNa+ = 2nHPO42- + 3nPO43-

⇒ 2x + 3y = 0,24 (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = 0,06 mol; y = 0,04 mol

mmuối = mNa+ + mHPO42- + mPO43- = 0,24.23 + 0,06.96 + 0,04.95 = 15,08g

⇒ Đáp án C

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

Câu 1. Cho 44g NaOH vào dd chứa 39,2g H3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, đem cô cạn dd thu được đến cạn khô. Muối được tạo nên và khối lượng muối khan thu được là?

Tham Khảo Thêm:  5+ Game Học Tiếng Việt Lớp 1 Chơi Cực Vui Học Cực Tốt Nhất Cho Bé

Câu 2. Số mol P2O5 cần thêm vào dung dịch chứa 0,03 mol KOH để thu được dung dịch chứa 2 muối K2HPO4 và KH2PO4 với số mol bằng nhau?

Câu 3. Cho 100 ml dung dịch H3PO4 tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH a M thu được 1,2 gam muối NaH2PO4 và 1,42 mol Na2HPO4. Giá trị của a là?

Câu 4. Hòa tan 142 gam P2O5 vào 500 gam dung dịch H3PO4 24,5%. Nồng độ % của H3PO4 trong dung dịch thu được là?

Câu 5. Cho 14,2 gam P2O5 vào 200 gam dung dịch NaOH 8% thu được dung dịch X. Muối thu được và nồng độ % tương ứng là?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Nhận xét nào sau đây là sai?

A. Axit photphoric là chất tinh thể trong suốt, rất háo nước.

B. Axit photphoric tan trong nước theo bất kỳ tỉ lệ nào.

C. Axit photphoric thường dùng là dung dịch đặc, sánh, có nồng độ 85%.

D. Dung dịch axit photphoric 85% có màu nâu đỏ.

Câu 2. Trong các nhận xét về axit photphoric sau đây, nhận xét nào là sai?

A. Axit photphoric là axit ba nấc.

B. Trong dung dịch nước, H3PO4 phân li theo từng nấc.

C. Axit photphoric có tính oxi hóa rất mạnh tương tự HNO3.

D. Axit photphoric có độ mạnh trung bình.

Câu 3. Cho phương trình: H3PO4 ⇌ 3H+ + PO43-. Khi thêm HCl vào thì

A. cân bằng trên sẽ chuyển dịch theo chiều thuận.

B. cân bằng trên sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch.

C. cân bằng trên không bị chuyển dịch.

D. nồng độ PO43- tăng lên.

Câu 4. Cho 150 ml dung dịch KOH 1M tác dụng với 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M. Sau phản ứng, trong dung dịch chứa các muối

A. KH2PO4 và K2HPO4.

B. KH2PO4 và K3PO4.

C. K2HPO4 và K3PO4.

D. KH2PO4, K2HPO4 và K3PO4.

Câu 5. Cho 44 gam NaOH vào dung dịch chứa 39,2 gam H3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, đem cô cạn dung dịch. Khối lượng từng muối khan thu được là

A. 50 gam Na3PO4.

B. 49,2 gam NaH2PO4 và 14,2 gam Na3PO4.

C. 15 gam NaH2PO4.

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Môn Toán Vào Lớp 10 Tại Tp Hcm 2022, ĐÁ» Mã´N Toã¡N Thi Vã O LớP 10 Tp

D. 14,2 gam Na2HPO4 và 49,2 gam Na3PO4.

4. Kết luận

Sau bài học cần nắm:

Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu, tính tan), ứng dụngCách điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.Tính chất của muối photphat (tính tan, tác dụng với axit, phản ứng với dung dịch muối khác)

Chuyên mục

Chuyên mụcChọn chuyên mục Giải công dân 6(12) Giải công nghệ 6(19) Giải khoa học tự nhiên 6(40) Giải Lịch sử và Địa lí 6(46) Giải Mĩ thuật 6(15) Giải SBT ngữ văn 6(42) Giải SBT Toán 6(50) Giải SGK Tiếng Việt 3(274) Giải SGK Toán 10(213) Giải SGK Toán 3(102) Giải SGK Toán 7(216) Giải tiếng Anh 6(36) Giải tin học 6(29) Giải toán 6 tập 1(27) Giải toán 6 tập 2(22) Giải trải nghiệm hướng nghiệp 6(15) Giải VBT Toán 2(99) Soạn Văn 10(52) Soạn văn 6 tập 1(30) Soạn văn 6 tập 2(36) Soạn Văn 7(78) Tiếng Việt Lớp 1(66) Giải công dân 6(14) Giải công nghệ 6(13) Giải khoa học tự nhiên 6(45) Giải Lịch sử và Địa lí 6(33) Giải Mĩ thuật 6(18) Giải SBT Ngữ văn 6(50) Giải SBT Toán 6(56) Giải SGK Toán 10(493) Giải SGK Toán 3(96) Giải tiếng Anh 6(80) Giải toán 6 tập 1(30) Giải toán 6 tập 2(28) Giải trải nghiệm hướng nghiệp 6(9) Giải VBT Toán 2(87) Soạn Văn 10(75) Soạn văn 6 tập 1(37) Soạn văn 6 tập 2(37) Tiếng Việt Lớp 3(107) Giải công dân 6(12) Giải công nghệ 6(16) Giải khoa học tự nhiên 6(13) Giải Lịch sử và Địa lí 6(53) Giải Mĩ thuật 6(16) Giải SBT Ngữ văn 6(38) Giải SBT Toán 6(52) Giải SGK Toán 10(462) Giải SGK Toán 3(81) Giải tiếng Anh 6(87) Giải tin học 6(16) Giải toán 6 tập 1(35) Giải toán 6 tập 2(31) Giải trải nghiệm hướng nghiệp 6(35) Giải VBT Toán 2(74) Soạn văn 6 tập 1(33) Soạn văn 6 tập 2(30) Soạn Văn Lớp 10(59) Soạn Văn Lớp 7(63) Tiếng Việt Lớp 3(167)Bài học Công nghệ lớp 10 – Kết nối(71)Bài học Công nghệ lớp 6 – Cánh diều(19)Bài học Công nghệ lớp 6 – Chân trời(18)Bài học Công nghệ lớp 6 – Kết nối(20)Bài học Công nghệ lớp 7 – Kết nối(23)Bài học Địa lý 10 – Kết nối(43)Bài học Địa lý 10 – Chân trời(45)Bài học Địa lý 11(29)Bài học Địa lý 12(44)Bài học Địa lý 8(43)Bài học Địa lý 9(44)Bài học GDCD 11(15)Bài học GDCD 12(10)Bài học GDCD 8(21)Bài học GDCD 9(18)Bài học GDCD lớp 6 – Cánh Diều(13)Bài học GDCD lớp 6 – Chân trời(14)Bài học GDCD lớp 6 – Kết nối(15)Bài học GDCD lớp 7 – Kết nối(11)Bài học GDKT&PL 10 – KẾT NỐI(23)Bài học GDKT&PL 10 – Chân trời(25)Bài học Hóa 10 – Kết nối(31)Bài học Hóa 10 – Chân trời(19)Bài học Hóa 11(47)Bài học Hóa 12(45)Bài học Hóa 8(43)Bài học Hóa 9(56)Bài học Khoa học tự nhiên 6 – Cánh diều(35)Bài học Khoa học tự nhiên 6 – Chân trời(48)Bài học Khoa học tự nhiên 6 – Kết nối(61)Bài học Khoa học tự nhiên 7 – Kết nối(47)Bài học Lịch sử 10 – Kết nối(16)Bài học Lịch sử 10 – Chân trời(16)Bài học Lịch sử 11(25)Bài học Lịch sử 12(27)Bài học Lịch Sử 8(31)Bài học Lịch sử 9(34)Bài học Lịch sử và Địa lí 6 – Cánh diều(48)Bài học Lịch sử và Địa lí 6 – Chân trời(50)Bài học Lịch sử và Địa lí 6 – Kết nối(54)Bài học Lịch sử và Địa lí 7 – Kết nối(41)Bài học Ngữ Văn 11(85)Bài học Ngữ Văn 12(69)Bài học Ngữ Văn 8(101)Bài học Ngữ văn 9(110)Bài học Ngữ Văn lớp 10 – Chân trời(75)Bài học Ngữ Văn lớp 10 – Kết nối(60)Bài học Ngữ Văn lớp 6 – Cánh Diều(78)Bài học Ngữ Văn lớp 6 – Chân trời(94)Bài học Ngữ Văn lớp 6 – Kết nối(105)Bài học Ngữ Văn lớp 7 – Kết nối(72)Bài học Sinh 10 – Kết nối(30)Bài học Sinh 10 – Chân trời(40)Bài học Sinh 11(48)Bài học Sinh 12(47)Bài học Sinh 8(64)Bài học Sinh 9(63)Bài học Tiếng Anh lớp 1 – Cánh Diều(27)Bài học Tiếng Anh lớp 1 – Chân trời(57)Bài học Tiếng Anh lớp 1 – Kết nối(25)Bài học Tiếng Anh lớp 10 – Chân trời(88)Bài học Tiếng Anh lớp 10 – Kết nối(108)Bài học Tiếng Anh lớp 2 – Cánh Diều(29)Bài học Tiếng Anh lớp 2 – Chân trời(49)Bài học Tiếng Anh lớp 2 – Kết nối(27)Bài học Tiếng Anh lớp 6 – Cánh Diều(105)Bài học Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời(90)Bài học Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối(116)Bài học Tiếng Anh lớp 7 – Kết nối(119)Bài học Tiếng Việt lớp 2 – CD(37)Bài học Tiếng Việt lớp 2 – CTST(70)Bài học Tiếng Việt lớp 2 – KNTT(72)Bài học Tiếng Việt lớp 5(258)Bài học Tin học 10 – Kết nối(43)Bài học Tin học 11(27)Bài học Tin học 12(24)Bài học Tin học 6 – Cánh diều(35)Bài học Tin học 6 – Chân trời(17)Bài học Tin học 6 – Kết nối(20)Bài học Tin học 7 – Kết nối(16)Bài học Tin học 8(20)Bài học Tin học 9(26)Bài học Toán 10 – Cánh diều(40)Bài học Toán 10 – Chân trời(42)Bài học Toán 10 – Kết nối(76)Bài học Toán 11(44)Bài học Toán 12(62)Bài học Toán 7 – Kết nối(72)Bài học Toán 8(75)Bài học Toán 9(61)Bài học Toán lớp 1 – CD(85)Bài học Toán lớp 1 – CTST(51)Bài học Toán lớp 1 – KNTT(41)Bài học Toán lớp 2 – KNTT(84)Bài học Toán lớp 2 – CD(108)Bài học Toán lớp 2 – CTST(98)Bài học Toán lớp 4(63)Bài học Toán lớp 5(57)Bài học Toán lớp 6 – Cánh diều(57)Bài học Toán lớp 6 – Chân trời(67)Bài học Toán lớp 6 – Kết nối(70)Bài học Vật lý 10 – Kết nối(39)Bài học Vật lý 11(33)Bài học Vật lý 12(41)Bài học Vật lý 8(29)Bài học Vật lý 9(62)CNTT(6)Cơ sở văn hóa Việt Nam(30)Đề thi & Kiểm tra Lớp 10(366)Đề thi & Kiểm tra Lớp 11(281)Đề thi & Kiểm tra Lớp 12(1.667)Đề thi & Kiểm tra Lớp 6(412)Đề thi & Kiểm tra Lớp 7(557)Đề thi & Kiểm tra Lớp 8(303)Đề thi & Kiểm tra Lớp 9(528)Đề thi tiểu học(227)Điện thoại iPhone(16)Đồng hồ iWatch(11)Family and Friends 1(62)Family and Friends 2(80)Family and Friends 3(80)Family and Friends 4(84)Family and Friends 5(76)Giải cánh diều Đạo đức 2(13)Giải cánh diều Hoạt động trải nghiệm 2(35)Giải cánh diều Tiếng Anh 2(2)Giải cánh diều Tiếng Việt 2 tập 1(18)Giải cánh diều Tiếng Việt 2 tập 2(18)Giải cánh diều toán 2 tâp 1(42)Giải cánh diều toán 2 tâp 2(34)Giải cánh diều Tự nhiên và xã hội 2(26)Giải chân trời sáng tạo Đạo đức 2(15)Giải chân trời sáng tạo Hoạt động trải nghiệm 2(9)Giải chân trời sáng tạo Tiếng Việt 2 tập 1(27)Giải chân trời sáng tạo Tiếng Việt 2 tập 2(36)Giải chân trời sáng tạo toán 2 tâp 1(43)Giải chân trời sáng tạo toán 2 tâp 2(34)Giải chân trời sáng tạo Tự nhiên và xã hội 2(29)Giải kết nối Đạo đức 2(15)Giải kết nối Tiếng Việt 2 tập 1(31)Giải kết nối Tiếng Việt 2 tập 2(30)Giải kết nối toán 2 tâp 1(32)Giải kết nối toán 2 tâp 2(35)Giải kết nối Tự nhiên và xã hội 2(31)Giải SBT Hóa 12(40)Giải SBT Sinh 12(44)Giải SBT Toán 12(26)Giải SBT Vật lý 12(44)Giải SGK Địa lí 12(35)Giải SGK Hóa 11(41)Giải SGK Hóa 12(40)Giải SGK Hóa 12 Nâng cao(49)Giải SGK Hóa 8(37)Giải SGK Hóa 9(49)Giải SGK Lịch Sử 12(27)Giải SGK Lý 11(30)Giải SGK Lý 12 Nâng cao(53)Giải SGK Sinh 11(38)Giải SGK Sinh 12(45)Giải SGK Sinh 12 Nâng cao(58)Giải SGK Sinh 8(58)Giải SGK Sinh 9(49)Giải SGK Tiếng Anh 11 mới(85)Giải SGK Tiếng Anh 12 mới(98)Giải SGK Tiếng Anh 5 mới(67)Giải SGK Tiếng Anh 8 mới(104)Giải SGK Tiếng Anh 9 mới(104)Giải SGK Tiếng Anh lớp 4(68)Giải SGK Tin học 12(12)Giải SGK Toán 1 – Cánh Diều(69)Giải SGK Toán 1 – Phát triển năng lực(68)Giải SGK Toán 11(41)Giải SGK Toán 12(33)Giải SGK Toán 4(123)Giải SGK Toán 5(126)Giải SGK Toán 8(74)Giải SGK Toán 9(54)Giải SGK Vật lý 12(39)Giải SGK Vật lý 8(28)Giải SGK Vật lý 9(57)Giải Tập bản đồ Địa lí 12(42)Giải VBT Toán 4(142)Giải VBT Toán 5(111)Giáo dục(178)Google tài liệu(37)Hệ điều hành iOS(18)Học Blog (YOUTUBE LIVE)(1)Học tiếng Anh(105)Hướng dẫn cài phần mềm(31)Lập trình C#(52)Lập trình C++(71)Lập trình HTML và CSS(83)Lập trình Java(110)Lập trình Javascript(43)Lập trình PHP(59)Lập trình Python(47)Lịch sử văn minh Thế Giới(35)Liên quân Mobile(13)Logic học(41)Lý thuyết tài chính tiền tệ(46)Lý thuyết xác suất thống kê(48)Marketing căn bản(54)Máy tính bảng iPad(10)Món ăn chính(101)Nghe Nhạc(3)Nghị luận văn học lớp 10(225)Nghị luận văn học lớp 11(336)Nghị luận văn học lớp 12(487)Nghị luận văn học lớp 7(36)Nghị luận văn học lớp 8(50)Nghị luận văn học lớp 9(131)Nghị luận xã hội lớp 10(11)Nghị luận xã hội lớp 11(12)Nghị luận xã hội lớp 12(42)Nghị luận xã hội lớp 7(19)Nghị luận xã hội lớp 8(2)Nghị luận xã hội lớp 9(15)Nguyên lý Kế toán(54)Pháp luật đại cương(45)Quản trị học(49)Sách Giáo Khoa(351)SGK GTPT 2018(191)Tâm lý học(40)Thủ thuật AI (Illustrator)(3)Thủ thuật AutoCAD(35)Thủ thuật điện thoại Oppo(9)Thủ thuật điện thoại Samsu…(12)Thủ thuật điện thoại Xiaomi(10)Thủ thuật Excel(59)Thủ thuật Microsoft Word(13)Thủ thuật Photoshop(16)Thủ thuật Powerpoint(26)Thủ thuật Sketchup(11)Thủ thuật Workplace(4)Thủ thuật Zalo(6)Thủ thuật Zoom(6)Tiếng Anh lớp 1 Macmillan(24)Tiếng Anh lớp 2 Macmillan(23)Tiếng Việt lớp 5 sách VNEN(105)Tin học đại cương(43)Toán cao cấp(28)Triết học(49)Tư liệu học tập Tiểu học(1.040)Tư liệu Tiếng Anh Lớp 6(24)Tư liệu Tiếng Anh Tiểu học(172)Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề(43)Văn mẫu lớp 6(431)Văn mẫu lớp 7(152)Văn mẫu lớp 8(56)Văn mẫu lớp 9(27)Xã hội học đại cương(30)

Tham Khảo Thêm:  Đăng Ký 3G Sim Sinh Viên Viettel 1 Ngày Gói Cước Nào Ưu Đãi Nhất?
nhận xét nào sau đây về h3po 4 là sai
-->

Related Posts

Công Thức Tính Tốc Độ Truyền Sóng Là, Tốc Độ Truyền Sóng Trong Một Môi Trường Đàn Hồi

Khi có sóng truyền, các phần tử dao động quanh vị trí cân bằng của chúng mà không bị sóng dịch chuyển, chỉ có phần dao động…

Sodium Metal Reacts With Hydrochloric Acid To Produce Salt And Hydrogen Gas

Viết phương trình hóa học để có phép tính đúng: Thêm thông tin: không áp dụng có thể được viết hoa không chính xác: không áp dụngThêm…

Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen ? Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen

Giải SBT Hóa Học 11 BÀI 19: BÀI 19: BÀI : VẬN DỤNG: Tính chất hóa học của cacbon, silic và hợp chất của chúng!! Các em…

Tính Khối Lượng Của Proton, Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

Trung tâm luyện thi, gia sư – gia sư tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu MÁY ĐIỀU CHỈNH CUỐI CÙNG, ÂM LƯỢNG, giúp bạn có nhiều…

Đề Thi Thử Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Và Đây Thôn Vĩ Dạ, Lưu Trữ Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Tháng Sáu 23, 2022Tháng Sáu 23, 2022 hoangbach Đề thi lớp 12 Không có nhận xét nào về đề thi TN 2022 đề sâu: Chủ đề sâu…

Ý Nghĩa Của Ag Là Cho

Viết tắt của Aktiengesellschaft: ở Đức, một công ty tương tự như công ty trách nhiệm hữu hạn ở các quốc gia khác: Bạn thấy: Ag là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *