Giải Bài Tập Hóa Lớp 11 Trang 22, Bài 1 Trang 22 Sgk Hóa 11

Mẹo giải bài 5. Thử: Axit, bazơ và muối. Trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li SGK Hóa học 11. Nội dung Bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 22 23 SGK Hóa học 11 bao gồm tất cả lý thuyết và các hoạt động, kèm theo là công thức tính, phương trình hóa học, chuyên đề, v.v. sách giúp học tốt môn hóa học, luyện thi tốt nghiệp THPT.

Bạn đang xem: Bài tập hóa học lớp 11 trang 22

TÔI – BIẾT CẦN BIẾT

Đầu tiên. Thuyết axit-bazơ của Arenius.

Axit là chất khi tan trong nước phân li ra ion H+.

Bazơ là những chất khi tan trong nước phân li ra ion OH-.

Hiđroxit lưỡng tính khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa phân li như bazơ.

– Hầu hết các muối khi tan trong nước đều phân li thành ion kim loại (hoặc cation NH4+) và anion axit-bazơ.

Nếu axit dư cũng chứa hiđro có tính axit thì lượng dư đó phân li yếu ra cation H+ và anion axit.

2. Tích số ion của nước là KH2O = =10-14 M (đo ở 25°C). Nó luôn ở trong nước và trong dung môi của các chất khác nhau.

3. Giá và pH thực tế của môi trường:

điểm trung lập: = 10-7 M hoặc pH = 7,0

Vị trí axit: > 10-7 M hoặc pH + > -7 M hoặc pH > 7,0

4. Sự trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi có một trong các điều kiện sau:

Tham Khảo Thêm:  H2O + No2 + C Hno3 Đặc Nhiệt Độ, Cho Phản Ứng: C+Hno3 Đặc Nhiệt Độ

a) Tạo sóng.

b) Chất điện li yếu.

c) Tạo ra oxi.

5. Phương trình ion rút gọn cho thấy nó phản ứng như thế nào trong dung dịch điện phân. Trong phương trình phản ứng dạng ion rút gọn, loại bỏ những ion không tham gia phản ứng. Kết tủa, chất điện phân yếu và oxy được lưu trữ ở dạng phân tử.

*

II – BÀI TẬP

Dưới đây là phần đầy đủ và ngắn gọn của phần Hướng dẫn giải Bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 22 23 SGK Hóa học 11. Chi tiết các hoạt động các em xem dưới đây:

1. Giải bài 1 trang 22 lí 11

Viết phương trình điện phân các chất sau: K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Trả lời:

✔ K2S → 2K+ + S2-

✔ Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42-

HPO42- H+ + PO43-

✔ NaH2PO4 → Na+ + H2PO4–

H2PO4– H+ + HPO42-

HPO42- H+ + PO43-

✔ Pb(OH)2 Pb2+ + 2OH– (phân ly ban đầu)

Hoặc: H2PbO2 2H+ + PbO22- (trừ axit)

✔ HBrO H+ + BrO–

✔ HF ⇆ H+ + F–

✔ HClO4 ⇆ H+ + ClO4–

2. Giải bài 2 trang 22 sgk 11

Câu trả lời là = 0,010M. Đọc nó và pH của dung dịch. Môi trường của sản phẩm này có tính axit, trung tính hay kiềm? Chỉ ra màu của quỳ đỏ trong phương pháp này.

Trả lời:

Chúng ta có: = 1,0.10-2 MẸ

= $\frac{1,0.10^{-14}}{}$ = $\frac{1,0.10^{-14}}{1,0.10^{-2}}$ = 1,0.10-12 M

→ pH = -log = -log(1,0.10-2) = 2

Vậy dung dịch này có tính axit, quỳ tím hóa đỏ.

3. Giải bài 3 trang 22 sgk 11

Dung dịch có pH = 9,0. Tính khối lượng mol của H+ và OH- trong dung dịch? Dạng của phenolphtalein trong dung dịch này là gì?

Tham Khảo Thêm:  S7 Và S7 Edge Khác Nhau

Trả lời:

Ta có: pH = 9,0 ≥ = 10-9

= $\frac{1,0.10^{-14}}{}$ = $\frac{1,0.10^{-14}}{1,0.10^{-9}}$ = 1,0.10-5 M

Thêm phenolphtalein vào phương pháp này thấy phenolphtalein chuyển sang màu hồng (khi pH ≥ 8,3 phenolphtalein đổi màu).

4. Làm bài 4 trang 22 sgk 11

Viết phương trình phân tử và ion của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong phản ứng giữa hai chất:

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (khử)

c) NaHCO3 + HCl

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3+NaCl

g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

Trả lời:

phương trình:

Một) Na2CO3 + Ca(NO3)2 → 2NaNO3 + CaCO3

Ca2+ + CO32- → CaCO3

b) FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

Fe2+++ 2OH– → Fe(OH)2↓

c) NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

HCO3– + H+ CO2 + H2O

đ) NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3– + OH– → H2O + CO32–

e) K2CO3 + NaCl → không có gì để làm

đ) Pb(OH)2 + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + 2H2O

Pb(OH)2(r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) Pb(OH)2 + 2NaOH → Na2PbO2 + 2H2O

Pb(OH)2(r) + 2OH– → PbO22– + 2H2O

Tôi) CuSO4 + Na2S → CuS + Na2SO4

Cu2+ + S2– → CuS↓.

5. Soạn bài 5 trang 23 sgk 11

Sự trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly xảy ra tự phát

A. các chất phản ứng phải hòa tan.

B. các chất phản ứng phải là chất điện li mạnh.

C. các ion khác trong hỗn hợp kết hợp với nhau để giảm số lượng ion

D. không thể thay đổi.

Trả lời:

Sự trao đổi ion trong dung dịch chỉ xảy ra khi các ion khác trong dung dịch kết hợp với nhau để giảm số lượng ion.

Tham Khảo Thêm:  How To Balance The Following Chemical Equations 1, Balance The Following Chemical Equations 1

 Đáp án C.

6. Làm bài 6 trang 23 sgk 11

Kết tủa CdS (hình 1.7a) được tạo thành bởi dung dịch của cặp chất nào sau đây:

A. CdCl2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Trả lời:

Chúng ta có:

Cd(NO3)2 + H2S → CdS↓ + 2HNO3

câu trả lời b.

Xem thêm: Những câu nói hay về Hang In There, Hang In There

7. Làm bài 7 trang 23/11

Viết phương trình hóa học (dạng phân tử và ion) của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch của mỗi chất sau: Cr(OH)3 ; Al(OH)3; Ni(OH)2 (Hình 1.7 b, c, d).

Trả lời:

phương trình:

✔ CrCl3 + 3NaOH (hoàn toàn) → Cr(OH)3 + 3 NaCl

Cr3+ + 3OH– → Cr(OH)3

✔ AlCl3 + 3NaOH (đầy đủ) Al(OH)3 + 3 NaCl

Al3+ + 3OH– → Al(OH)3

Hoặc: AlCl3 + 3NH3 (dư thừa) + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

Al3+ + 3NH3 (dư thừa) + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4+

✔ Ni(NO3)2 + 2NaOH → Ni(OH)2 + 2NaNO3

Ni2+ + 2OH– → Ni(OH)2

Bài báo trước:

Bước tiếp theo:

Trên đây là phần Hướng dẫn giải Bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 22 23 SGK Hóa học 11 đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt bài hóa học 11!

Related Posts

Công Thức Tính Tốc Độ Truyền Sóng Là, Tốc Độ Truyền Sóng Trong Một Môi Trường Đàn Hồi

Khi có sóng truyền, các phần tử dao động quanh vị trí cân bằng của chúng mà không bị sóng dịch chuyển, chỉ có phần dao động…

Sodium Metal Reacts With Hydrochloric Acid To Produce Salt And Hydrogen Gas

Viết phương trình hóa học để có phép tính đúng: Thêm thông tin: không áp dụng có thể được viết hoa không chính xác: không áp dụngThêm…

Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen ? Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen

Giải SBT Hóa Học 11 BÀI 19: BÀI 19: BÀI : VẬN DỤNG: Tính chất hóa học của cacbon, silic và hợp chất của chúng!! Các em…

Tính Khối Lượng Của Proton, Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

Trung tâm luyện thi, gia sư – gia sư tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu MÁY ĐIỀU CHỈNH CUỐI CÙNG, ÂM LƯỢNG, giúp bạn có nhiều…

Đề Thi Thử Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Và Đây Thôn Vĩ Dạ, Lưu Trữ Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Tháng Sáu 23, 2022Tháng Sáu 23, 2022 hoangbach Đề thi lớp 12 Không có nhận xét nào về đề thi TN 2022 đề sâu: Chủ đề sâu…

Ý Nghĩa Của Ag Là Cho

Viết tắt của Aktiengesellschaft: ở Đức, một công ty tương tự như công ty trách nhiệm hữu hạn ở các quốc gia khác: Bạn thấy: Ag là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *