Đáp Án Đề Đia Thpt Quốc Gia 2020, Đáp Án Đề Thi Môn Địa Tốt Nghiệp Thpt 2020

8h35 ngày 4/9, thí sinh làm bài thi Khoa học xã hội Kỳ thi tốt nghiệp THCS 2020 phần 2 nó đã bắt đầu hoạt động địa lý với hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 50 phút.

Bạn đang xem: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2020

> Gợi ý đáp án bài Địa lýKỳ thi Tốt nghiệp THCS 2020 phần 2

Chủ đề là gì: Số 247
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
sáu mươi 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

ĐỀ THI CHI TIẾT, ĐÁP ÁN 1

> Đề thi môn Địa lý – kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 phần 1

*
*
*
*

Sử dụng: Zingnews.vn

Mã: 301 Số 247
41A bật 42D 43A 44A 45d một năm 46c trên 47b là 48b là 49c là 50b là
51D trên 52B 53C 54d trên 55C 56d pa 57A 58b là 59c là 60b là
61A 62D là 63d trên 64c là 65c mỗi 66d là 67A 68c là 69b là 70b là
71A 72A 73c là 74c là 75b là 76A 77b là 78A 79A tại 80C
Mã: 302 Số 247
41D trên bật 42D bật 43D 44A 45d một năm 46c trên 47A 48c trên 49 ngày 50C
51A bật 52D 53b là 54C 55d một năm 56d pa 57b là 58c là 59c là 60b là
61b 62B 63A 64c là 65b là 66B là 67D là 68A 69b là bật 70D
71C 72A 73d năm 74c là 75A 76c là 77b là 78b là 79A tại 80A
Mã: 303 Số 247
41b bật 42D 43A 44c trên 45c mỗi 46c trên 47 ngày 48A 49c là 50b là
51A 52B 53b là 54A 55d một năm 56C 57c là 58b là 59d trên 60C
61A 62c là 63d trên 64A 65A 66d là 67A 68b là 69 A 70C
71D trên 72D là 73d năm 74b 75A 76c là 77b là 78b là 79c là 80b là
Mã: 304 Số 247
41c trên 42C lúc 43A 44b 45A 46c trên 47 ngày 48b là 49 A 50b là
51A bật 52D 53C 54b 55C 56C 57d trên 58b là 59d trên bật 60D
61c là 62A 63c là 64b 65d mỗi 66B là 67c là 68b là 69c là 70A
71A 72B 73b là 74d trên 75d một năm 76A 77D là 78b là 79A tại 80A

Mã: 305 Số 247
41c trên 42A 43b là 44c trên 45b là 46A 47 ngày 48 ngày 49b là bật 50D
51A bật 52D 53 Một 54C 55d một năm 56A 57d trên 58 ngày 59 Một bật 60D
61A 62D là 63c là 64b 65b là 66B là 67D là 68A 69b là bật 70D
71A 72B 73d năm 74A 75b là 76B là 77b là 78b là 79A tại 80A
Tham Khảo Thêm:  Top Ứng Dụng Ghép Nhạc Vào Video Trên Điện Thoại Tốt Nhất, 8 Phần Mềm Ghép Nhạc Vào Video Trên Điện Thoại

Mã: 306 Số 247
41D trên bật 42D 43c trên 44A 45A 46B là 47 ngày 48A 49c là 50b là
51A 52B 53b là 54d trên 55C 56C 57A 58c là 59c là 60C
61A 62c là 63A 64d trên 65A 66d là 67c là 68A 69 ngày bật 70D
71C 72D là 73A 74c là 75A 76c là 77D là 78c là 79 ngày bật 80D

Mã: 307 Số 247
41b bật 42D 43A bật 44D 45d một năm 46B là 47A 48b là 49c là 50b là
51B 52A bật 53D 54A 55B là 56C 57c là 58b là 59 Một bật 60D
61D trên 62c là 63A 64c là 65c mỗi 66c là 67A 68A 69 ngày 70A
71B 72c là 73d năm 74d trên 75c mỗi 76A 77D là 78c là 79c là bật 80D

Mã: 308 Số 247
41D trên 42B 43c trên bật 44D 45c mỗi 46B là 47A 48c trên 49 ngày bật 50D
51B bật 52D 53 Một 54A 55B là 56C 57c là 58c là 59d trên 60C
61b 62B 63d trên 64c là 65c mỗi 66d là 67b là 68A 69b là 70C
71A 72A 73b là 74b 75A 76A 77b là 78b là 79 ngày bật 80D

Mã: 309 Số 247
41A 42A 43c trên 44b 55A 46c trên 47 ngày 48c trên 49b là 50 A
51B bật 52D 53b là 54C 55B là 56C 57A 58c là 59b là bật 60D
61A 62c là 63d trên 64d trên 65d mỗi 66B là 67A 68A 69 A 70C
71C 72B 73A 74c là 75b là 76c là 77A 78c là 79b là 80b là

Mã: 310 Số 247
41A 42B 43c trên 44b 45d một năm 46c trên 47b là 48b là 49 A 50 A
51A bật 52D 53C 54b 55B là 56d pa 57c là 58 ngày 59 Một 60A
61A 62B 63b là 64c là 65d mỗi 66A 67A 68A 69c là bật 70D
71B 72B 73c là 74d trên 75d một năm 76B là 77b là 78b là 79c là bật 80D

Mã: 311 Số 247
41D trên bật 42D 43A 44c trên 45c mỗi 46B là 47b là 48 ngày 49b là 50b là
51B bật 52D 53b là 54b 55A 56C 57c là 58c là 59d trên 60A
61D trên 62c là 63c là 64b 65A 66d là 67c là 68 ngày 69 ngày 70C
71D trên 72A 73b là 74A 75A 76c là 77b là 78b là 79A tại 80A

Mã: 312 Số 247
41A 42B bật 43D bật 44D 45d một năm 46A 47A 48A 49b là 50 A
51C 52B 53b là 54C 55d một năm 56C 57b là 58b là 59b là bật 60D
61b 62c là 63c là 64c là 65d mỗi 66B là 67c là 68b là 69c là 70b là
71D trên 72D là 73c là 74b 75d một năm 76d là 77c là 78b là 79c là bật 80D
Tham Khảo Thêm:  Cách Vẽ Trục Số - Biểu Diễn Tập Hợp Trên Trục Số Bằng Geogebra

Mã: 313 Số 247
41D trên 42C lúc bật 43D 44A 45c mỗi 46 ngày 47 ngày 48c trên 49 ngày bật 50D
51A 52B 53C 54d trên 55C 56B 57d trên 58c là 59c là 60b là
61A 62A 63b là 64b 65A 66c là 67D là 68c là 69 A bật 70D
71B 72A 73b là 74A 75A 76A 77b là 78b là 79 ngày bật 80D

Mã: 314 Số 247
41b bật 42D 43c trên 44b 45c mỗi 46c trên 47A 48A 49 ngày 50C
51D trên bật 52D 53b là 54A 55d một năm 56d pa 57d trên 58A 59d trên 60b là
61A 62D là 63c là 64b 65A 66c là 67c là 68A 69b là 70A
71C 72A 73A 74c là 75b là 76A 77D là 78A 79A tại 80C

Mã: 315 Số 247
41D trên 42C lúc 43c trên 44c trên 45d một năm 46A 47c là 48b là 49c là 50b là
51A 52B 53b là 54b 55C 56A 57d trên 58 ngày 59 Một 60A
61D trên 62B 63A 64A 65c mỗi 66d là 67D là 68c là 69b là 70A
71A 72B 73c là 74b 75d một năm 76c là 77c là 78 ngày 79A tại bật 80D

Mã: 316 Số 247
41c trên bật 42D 43c trên bật 44D 45b là 46A 47 ngày 48 ngày 49 A 50b là
51D trên 52B 53b là 54A 55A 56A 57c là 58A 59d trên 60C
61A 62A 63A 64d trên 65c mỗi 66B là 67b là 68b là 69 A 70b là
71B 72D là 73d năm 74b 75d một năm 76A 77A 78A 79b là 80b là

Mã: 317 Số 247
41A bật 42D 43c trên bật 44D 45d một năm 46 ngày 47b là 48c trên 49 ngày 50C
51B 52A 53C 54b 55B là 56B 57A 58A 59b là 60C
61b 62B 63A 64A 65b là 66A 67c là 68b là 69 A 70b là
71C 72c là 73c là 74b 75c mỗi 76A 77b là 78c là 79A tại 80C

Mã: 318 Số 247
41c trên 42C lúc 43b là bật 44D 45b là 46A 47A 48A 49b là 50 A
51C bật 52D bật 53D 54A 55C 56C 57A 58A 59 Một 60b là
61A 62B 63A 64b 65d mỗi 66c là 67b là 68A 69c là 70b là
71D trên 72D là 73b là 74d trên 75b là 76c là 77b là 78c là 79 ngày bật 80D

Mã: 319 Số 247
41b 42A 43b là bật 44D 45d một năm 46A 47A 48 ngày 49 A 50C
51B bật 52D bật 53D 54d trên 55A 56C 57d trên 58 ngày 59 Một 60C
61A 62D là 63c là 64c là 65b là 66c là 67c là 68c là 69 ngày 70A
71D trên 72c là 73b là 74c là 75c mỗi 76c là 77b là 78b là 79A tại 80A
Tham Khảo Thêm:  Tổng Hợp Phụ Kiện Xe Lead 125 Chất Lượng, Giá Tốt 2021, Bán Gấp Phụ Kiện Xe Lead 125 Giá Rẻ, Thanh Lý Gấp

Mã: 320 Số 247
41D trên bật 42D 43c trên 44A 45b là 46 ngày 47 ngày 48 ngày 49 ngày 50b là
51A 52A 53C 54A 55B là 56B 57b là 58A 59b là 60b là
61D trên 62c là 63c là 64A 65b là 66d là 67A 68c là 69 ngày 70b là
71B 72c là 73d năm 74c là 75c mỗi 76c là 77c là 78 ngày 79b là bật 80D
Mã: 321 Số 247
41D trên 42B 43A 44b 45c mỗi 46B là 47b là 48A 49 ngày 50C
51A 52C 53C 54A 55C 56d pa 57b là 58A 59b là bật 60D
61D trên 62A 63A 64c là 65d mỗi 66B là 67D là 68A 69 ngày 70C
71B 72D là 73c là 74d trên 75c mỗi 76B là 77c là 78A 79b là 80b là

Mã: 322 Số 247
41b 42A 43c trên bật 44D 45d một năm 46B là 47b là 48A 49 A 50b là
51B 52C bật 53D 54A 55A 56C 57A 58A 59c là bật 60D
61c là 62D là 63d trên 64c là 65A 66A 67D là 68c là 69 A 70A
71C 72c là 73A 74A 75d một năm 76B là 77D là 78A 79 ngày 80C

Mã: 323 Số 247
41D trên 42A bật 43D 44A 45b là 46A 47b là 48 ngày 49b là 50 A
51D trên 52C 53C 54d trên 55C 56d pa 57d trên 58c là 59d trên 60C
61b 62B 63b là 64d trên 65b là 66B là 67D là 68c là 69c là 70C
71B 72D là 73c là 74c là 75c mỗi 76d là 77b là 78b là 79 ngày bật 80D

Mã: 324 Số 247
41A 42B 43b là 44A 45A 46B là 47A 48c trên 49c là 50C
51B 52B 53C 54d trên 55A 56d pa 57d trên 58A 59d trên 60C
61D trên 62A 63b là 64c là 65b là 66d là 67b là 68 ngày 69b là bật 70D
71C 72D là 73A 74d trên 75c mỗi 76c là 77c là 78A 79c là bật 80D

> Nhấn F5 để thay đổi chi tiết

*


Một số khóa học tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung miễn phí 100% cho các ứng viên tham gia 91neg.com
91neg.com thông báo đăng ký đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 2 – 2022

Xem thêm: Tổng Hợp Xét Hiệp Phương Biến Của Các Hàm Số Lượng Giác

* Trụ sở chính 141 – 145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM * Văn phòng 276 – 282 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Related Posts

Công Thức Tính Tốc Độ Truyền Sóng Là, Tốc Độ Truyền Sóng Trong Một Môi Trường Đàn Hồi

Khi có sóng truyền, các phần tử dao động quanh vị trí cân bằng của chúng mà không bị sóng dịch chuyển, chỉ có phần dao động…

Sodium Metal Reacts With Hydrochloric Acid To Produce Salt And Hydrogen Gas

Viết phương trình hóa học để có phép tính đúng: Thêm thông tin: không áp dụng có thể được viết hoa không chính xác: không áp dụngThêm…

Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen ? Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen

Giải SBT Hóa Học 11 BÀI 19: BÀI 19: BÀI : VẬN DỤNG: Tính chất hóa học của cacbon, silic và hợp chất của chúng!! Các em…

Tính Khối Lượng Của Proton, Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

Trung tâm luyện thi, gia sư – gia sư tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu MÁY ĐIỀU CHỈNH CUỐI CÙNG, ÂM LƯỢNG, giúp bạn có nhiều…

Đề Thi Thử Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Và Đây Thôn Vĩ Dạ, Lưu Trữ Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Tháng Sáu 23, 2022Tháng Sáu 23, 2022 hoangbach Đề thi lớp 12 Không có nhận xét nào về đề thi TN 2022 đề sâu: Chủ đề sâu…

Ý Nghĩa Của Ag Là Cho

Viết tắt của Aktiengesellschaft: ở Đức, một công ty tương tự như công ty trách nhiệm hữu hạn ở các quốc gia khác: Bạn thấy: Ag là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *