Cực Trị Của Hàm Số, Giải Bài 1, 2, 3 Trang 18 Sgk Giải Tích 12

Giải bài tập trang 18 bài 2 ngoài SGK Giải tích 12. Câu 1: Sử dụng quy tắc bậc nhất, hãy tìm các điểm chính của hàm số này:…

Bạn đang xem: Giải bài tập Toán trang 18 lớp 12

Bài 1 trang 18 sgk 12

Sử dụng quy tắc I, tìm giá trị lớn nhất của các giá trị sau:

a) \(y{\rm{ }} = {\rm{ }}2{x^{3}} + {\rm{ }}3{x^2}}{\rm{ }}36x{\rm {}}-{\rm{}}10\);

b) \(y{\rm{ }} = {\rm{ }}x{^4} + {\rm{}}2{x^2}-{\rm{ }}3\) ;

c) \(y = x + {1 \over x}\)

d) \(y{\rm{ }} = {\rm{ }}{x^3}{\ left( {1{\rm{}}}{\rm{ }}x} \right)^{2 }}\);

e) \(y = \sqrt {{x^2} – x + 1}\)

Phần thưởng:

a) Xác định cách đặt: \(D = \mathbb R\)

\(\eqalign{& y” = 6{{\rm{x}}^2} + 6{\rm{x}} – 36;y” = 0 \cr & \Leftrightarrow \left

Bảng chuyển đổi:

*

Hàm số đạt cực đại tại \(x = -3\) và \(y\)CD \(= 71\)

Hàm này có cực tiểu tại \(x = 2\) và \(y\)CT \(= -54\)

b) Tập xác định: \(D = \mathbb R\)

\(y” = 4{{\rm{x}}}^3} + 4{\rm{x}} = 4{\rm{x}}\left({{x^2} + 1} \right ) \);

\(y” = 0 \Leftrightarrow x = 0\left({y = – 3} \right)\)

Bảng chuyển đổi:

*

Hàm này có cực tiểu tại \(x = 0\) và \(y\)CT \(= -3\)

c) Tập xác định: \(D = \mathbb R\)\ {0}

\(\eqalign{& y” = 1 – {1 \over {{x^2}}} = {{x^2} – 1} \over {{x^2}}}};y” = 0 \ cr & \leftrightarrow {x^2} – 1 = 0 \leftrightarrow \left

Thay đổi bảng

*

Hàm đạt tới \(x = -1\), \(y\)CD \(= -2\)

Hàm này có cực tiểu cho \(x = 1\), \(y\)CT \(= 2\)

d) Xác định tập hợp \ (D = \mathbb R\)

\( y” = 3{{\rm{x}}^2}{\left( {1 – x} \right)^2} – 2{{\rm{x}}}^3}\left( { 1 – x} \right)\)

\(= {x^2}\left( {1 – x} \right)\left( {3 – 5{\rm{x}}} \right)\)

Tham Khảo Thêm:  Phát Biểu Nào Sau Đây Về Hiđrô Clorua Là Đúng

\(\eqalign{&y” = 0 \Leftrightarrow \left

Bảng chuyển đổi:

*

Hàm kết thúc tại \(x = {3 \over 5};y = {{108} \over {3125}}\)

Hàm này có cực tiểu tại \(x = 1\), \(y\)CT =\(0\)

e) Vì \(x^2\) –\( x + 1 > 0, ∀ ∈ \mathbb R\) nên nhóm được chứng minh: \(D = \mathbb R\)

\(y” = {{2{\rm{x}}} – 1} \over {2\sqrt {{x^2} – x + 1}}};y = 0 \Leftrightarrow x = {1 \over 2 }\left ({y = {{\sqrt 3}\trên 2}}\right)\)

Bảng chuyển đổi:

*

Hàm này có giá trị nhỏ nhất \(x = {1 \over 2};{y_{CT}} = {{\sqrt 3} \over 2}\)

Bài 2 trang 18 sgk 12

Sử dụng quy tắc II, tìm số phức của các số sau:

a) \(y{\rm{ }} = {\rm{ }}{x^4} – {\rm{}}2{x^2} + {\rm{ }}1\) ; \(b) y = sin2x – x\);

c)\(y = sinx + cosx\); d)\(y{\rm{ }} = {\rm{ }}{x^5}-{\rm{ }}{x^3}-{\rm{ }}2x{\rm{ }} + {\rm{}}1\).

Phần thưởng:

a) \(y”{\rm{}} = 4{x^3}-{\rm{}}4x{\rm{ }} = {\rm{}}4x({x^2} – {\ rm{}}1)\);

\(y” = 0\) \(⇔ 4x(\)\(x^2\)\( – 1) = 0 ⇔ x = 0, x = \pm 1\).

\(y”” = 12x^2-4\).

\(y””(0) = -4 cđ =\(y(0) = 1\).

\(y””(\pm 1) = 8 > 0\) nên hàm số đạt cực tiểu tại \(x = \pm1\),

\(y\)ct = \(y(\pm1)\) = 0.

b) \(y” = 2cos2x – 1\) ; \(y”=0\Leftrightarrow cos2x=\frac{1}{2}\Leftrightarrow 2x=\pm \frac{\pi {3}+k2\pi \ )

\(\Leftrightarrow x=\pm \frac{\pi {6}+k\pi .\)

\(y”” = -4sin2x\) .

\(y””\left ( \frac{\pi }{6} +k\pi \right)=-4sin\left ( \frac{\pi {3} +k2\pi \right )=-2\ sqrt {3}cđ =\( sin(\frac{\pi}}{3}+ k2π) – \frac{\pi} {6} – kπ\) = \(\frac{\sqrt{3}}{2 }-\frac{\pi {6}- kπ\) , \(k ∈\mathbb Z\).

\(y””\left ( -\frac{\pi }{6} +k\pi \right )=-4sin\left (- \frac{\pi }{3} +k2\pi \right )=2 \sqrt{3}>0\) để hàm đạt cực tiểu tại điểm \(x =-\frac{\pi }{6}+ kπ\),

\(y\)ct = \(sin(-\frac{\pi}{3}+ k2π) + \frac{\pi}{6} – kπ\) =\(-\frac{\sqrt{3} {2}+\frac{\pi}{6} – kπ\) , \(k \mathbb Z\).

c) \(y = sinx + cosx \)= \(\sqrt{2}sin\left (x+\frac{\pi}{4} \right)\);

Tham Khảo Thêm:  View Question - Intermediate Algebra: Solve 1/A + 1/B = 1/C For C

\( y” \)=\(\sqrt{2}cos\left (x+\frac{\pi}{4} \right)\);

\(y”=0\Leftrightarrow cos\left (x+\frac{\pi}{4} \right)=0\Leftrightarrow\)\(x+\frac{\pi}{4} =\frac{\pi } {2}+k\pi \Leftrightarrow x=\frac{\pi}{4}+k\pi .\)

\(y””=-\sqrt{2}sin\left (x+\frac{\pi}{4} \right).\)

\(y””\left ( \frac{\pi }{4} +k\pi \right )=-\sqrt{2}sin\left ( \frac{\pi }{4}+k\pi +\ frac{\pi}{4} \right)\)

\(=-\sqrt{2}sin\left ( \frac{\pi}{2} +k\pi \right)\)

\(=\left\{ \matrix{- \sqrt 2 \text{ nếu k chẵn} \hfill \cr \sqrt 2 \text{ nếu k lẻ} \hfill \cr} \right.\)

Do đó hàm số đạt cực đại tại các điểm \(x=\frac{\pi} {4}+k2\pi\),

ít nhất tại điểm \(x=\frac{\pi}{4}+(2k+1)\pi (k\in \mathbb{Z}).\)

d) \(y”{\rm{}} = {\rm{}}5{x^4} – {\rm{}}3{x^2} – {\rm{}}2{\rm{ }} = {\rm{}}({x^2} – {\rm{}}1)(5{x^2} + {\rm{}}}2)\); \(y”{\ rm {}} = {\rm{ }} 0 \Leftrightarrow {x^{2}} – {\rm{}}1{\rm{ }} = {\rm{ }}0 \Leftrightarrow {\rm{} } x{\rm{}} = \pm 1\).

\(y””{\rm{}} = {\rm{}}20{x^{3}} – {\rm{}}6x\).

\(y””(1) = 14 > 0\) nên hàm số đạt cực tiểu tại \(x = 1\),

\(y\)ct =\(y(1) = -1\).

\(y””(-1) = -14 cđ = \(y(-1) = 3\).

Bài 3 trang 18 sgk 12

Chứng minh rằng hàm số \(y=\sqrt{\left | x \right |}\) không có lối ra tại \(x = 0\) nhưng vẫn có điểm cực tiểu tại đó.

Xem thêm: Bộ sưu tập 999+ ảnh đại bàng bay & ảnh chim miễn phí

Phần thưởng:

Đặt \(y=f(x)=\sqrt{\left | x \right |}\). Giả sử \(x> 0\), ta có:

\(\underset{x\rightarrow 0^{+}}{lim}\frac{\sqrt{x}}{x}=\underset{x\rightarrow 0^{+}}{lim}\frac{1} {\sqrt{x}}=+\infty .\)

Do đó hàm không có đạo hàm tại \(x = 0\) . Tuy nhiên, chức năng này bị giới hạn cho \(x = 0\) vì \(f(x)=\sqrt{\left | x \right |}\geq 0=f(0),\forall x\in\mathbb R \).

Related Posts

Công Thức Tính Tốc Độ Truyền Sóng Là, Tốc Độ Truyền Sóng Trong Một Môi Trường Đàn Hồi

Khi có sóng truyền, các phần tử dao động quanh vị trí cân bằng của chúng mà không bị sóng dịch chuyển, chỉ có phần dao động…

Sodium Metal Reacts With Hydrochloric Acid To Produce Salt And Hydrogen Gas

Viết phương trình hóa học để có phép tính đúng: Thêm thông tin: không áp dụng có thể được viết hoa không chính xác: không áp dụngThêm…

Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen ? Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen

Giải SBT Hóa Học 11 BÀI 19: BÀI 19: BÀI : VẬN DỤNG: Tính chất hóa học của cacbon, silic và hợp chất của chúng!! Các em…

Tính Khối Lượng Của Proton, Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

Trung tâm luyện thi, gia sư – gia sư tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu MÁY ĐIỀU CHỈNH CUỐI CÙNG, ÂM LƯỢNG, giúp bạn có nhiều…

Đề Thi Thử Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Và Đây Thôn Vĩ Dạ, Lưu Trữ Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Tháng Sáu 23, 2022Tháng Sáu 23, 2022 hoangbach Đề thi lớp 12 Không có nhận xét nào về đề thi TN 2022 đề sâu: Chủ đề sâu…

Ý Nghĩa Của Ag Là Cho

Viết tắt của Aktiengesellschaft: ở Đức, một công ty tương tự như công ty trách nhiệm hữu hạn ở các quốc gia khác: Bạn thấy: Ag là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *