Có Bao Nhiêu Số Nguyên Tố Có Dạng A1 Toán Lớp 6 Nâng Cao, Có Bao Nhiêu Số Nguyên Tố Có Dạng A1

– Chọn bài – Bài 1: Sưu tầm. Các phần tử của tập hợp BÀI 2: Tập hợp các số tự nhiên BÀI 3: Các số tự nhiên thay thế Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Bài 5: Phép cộng và phép nhân Hoạt động 1 Trang 17 Bài tập 2 trang 19 BÀI 6: Phép trừ và phép chia Hoạt động 1 Trang 24 Bài tập 2 trang 25 Bài 7: Kĩ năng với TNTN. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số BÀI 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số BÀI 9: Phép tính BÀI 10: Phép chia một đại lượng BÀI 13: Phép chia và phép nhân BÀI 14: Số lớn. Số kết hợp. BÀI 15: Dựng SỐ THÀNH SỐ LỚN Trang 50 BÀI 16: Chia Các Nhóm Cùng Nhau Và Nhiều Tích Chung Trang 59 Luyện tập 2 trang 60 Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – Bài tập)

Sách giải Toán 6 Bài 14: Số lớn. Số kết hợp. Bảng số nguyên tố giúp bạn giải các bài tập trong sách toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng tư duy logic, hình thành năng lực vận dụng các kết quả của môn toán vào cuộc sống và sau này.

Trả lời câu hỏi SGK Toán 6 Tập 1 Bài 14 trang 46: Trong các số 7, 8, 9, số nào là nguyên tố cộng nhau? Tại sao?

Trả lời

– Số 7 là số lớn vì 7 là số tự nhiên lớn hơn 1 và có hai phần là 1 và chính nó.

– Số 8 là hợp số vì 8 là số tự nhiên lớn hơn 1 và ước của nhiều hơn hai là 1; 2; 4; số 8

– Số 9 là hợp số vì 9 là số tự nhiên lớn hơn 1 và có nhiều hơn hai phần của 1; 3; 9

Bài 115 (trang 47 SGK Toán Tập 1): Các số sau là dương hay chẵn?

312; 213; 435; 417; 3311; 67

Trả lời:

*Cách tìm một số là số nguyên tố: Chia a cho các số nguyên tố trong dãy (2; 3; 5; 7; 11; 13;…) có bình phương không vượt quá

– 312 chia hết cho 2 nên không bắt đầu.

– 213 có 2 + 1 + 3 = 6 nên chia hết cho 3. Vậy 213 không nguyên tố.

Tham Khảo Thêm:  Full Đáp Án Đề Công Dân 2021 Môn Giáo Dục Công Dân (Chính Thức)

– 435 chia hết cho 5 nên không lớn.

– 3311 chia hết cho 11 nên không là số nguyên tố.

– 67 không chia hết cho 2; 3; 5; 7 là 67 là lớn nhất. (Chỉ chia cho 7 vì các số nguyên tố khác lớn hơn 7 có bình phương lớn hơn 67).

Bài 116 (trang 47 SGK Toán Tập 1): Cho P là số lớn. Viết ký hiệu ∈ , ∉ hoặc ⊂ vào đúng ô:

Bạn xem: Có bao nhiêu số nguyên tố dạng a1

*

*

Chúng ta có:

83 không chia hết cho 2; 3; 5; 7 là 83 là lớn nhất. Do đó 83 ∈ P .

91 chia hết cho 7 nên 91 không phải là số nguyên tố. Do đó 91 ∉ P .

15 là số tự nhiên nên 15 ∈ N.

Mọi số nguyên tố đều là số tự nhiên nên P ⊂ N.

BÀI 117 (trang 47 SGK Toán 6 Tập 1): Kẻ bảng ở cuối sách, tìm các cơ số sau:

117; 131; 313; 469; 647

Trả lời:

Tra vào bảng các số nguyên tố trang 128 SGK Toán 6 tập 1, ta thấy:

– Các số 131; 313; 647 là bản gốc

Các em xem: Dạng a1 có bao nhiêu số Bài 118 (trang 47 SGK Toán Tập 1): Đại lượng (hiệu) sau là nguyên hay tích?

a) 3.4.5 + 6.7; b) 7.9.11.13 – 2.3.4.7

c) 3.5.7 + 11.13.17; d) 16 354 + 67 541

Trả lời:

a) Ta có : (3.4.5) ⋮ 2 (vì 3.4.5 = 3.2.2.5 chia hết cho 2).

6,7 ⋮ 2 (vì 6,7 = 2,3,7 chia hết cho 2).

Do đó 3.4.5 + 6.7 ⋮ 2 nên 3.4.5 + 6.7 là một nhóm.

b) 7.9.11.13 ⋮ 7 và 2.3.4.7 ⋮ 7 ⇒ (7.9.11.13 – 2.3.4.7) ⋮ 7.

Vậy (7.9.11.13 – 2.3.4.7) là một tổ hợp.

c) 3.5.7 + 11.13.17 = 2536 ⋮ 2 nên 2536 là một nhóm hay 3.5.7 + 11.13.17 là một nhóm.

d) 16354 + 67541 = 83895 tận cùng là 5 nên chia hết cho 5. Vậy 16354 + 67541 là hợp số.

Bài 119 (trang 47 SGK Toán Tập 1): Đổi các số của * để được hỗn số: ;

Trả lời:

Nhìn vào bảng số nguyên tố ta có 11, 13, 17, 19, 31, 37 là những số quan trọng.

Tham Khảo Thêm:  Apple Tv Gen 4 32 Mới Nguyên Seal Giá Apple Tv Gen 4 32Gb, Smart Box Apple Tv Gen 4 32Gb

– Hợp số có 10 dạng; mười hai; 14; 15; 16; 18.

– Hợp số có dạng: 30; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39.

Luyện tập (trang 47-48)

Bài 120 (trang 47 SGK Toán Tập 1): Thay các số bằng dấu * để được các số cần thiết:

*

Trả lời:

Tra vào bảng các số nguyên tố của hai số có hàng chục bằng 5 và bằng 9 ta có:

– 53; 59 là một con số lớn.

– 97 là con số tuyệt vời.

Luyện tập (trang 47-48)

Bài 121 (trang 47 SGK Toán Tập 1): Một) Tìm số tự nhiên k sao cho 3.k là số chẵn.

Trả lời:

Một) Ta có 3.k ⋮ 3 với mọi số tự nhiên k.

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ chia hết cho 1.

3.k chỉ quan trọng nếu 3.k = 3 hoặc k = 1.

Hãy thử lại: 3.1 = 3 là rất quan trọng.

b) 7.k ⋮ 7 với mọi số tự nhiên k.

7.k dương khi 7.k chỉ chia hết cho 1 và chính nó tức là 7.k=7 hoặc k=1.

Thử lại 7.1 = 7 là rất quan trọng.

Luyện tập (trang 47-48)

Bài 122 (trang 47 SGK Toán Tập 1): Đánh dấu “X” vào ô thích hợp:

Câu Chính xác Sai
a) Có hai số tự nhiên liên tiếp là dương.
b) Có ba số trúng thưởng liên tiếp.
c) Mọi số nguyên tố đều lẻ.
d) Mọi số nguyên tố đều gồm các chữ số tận cùng bằng một trong các chữ số 1, 3, 5, 7, 9.

Trả lời:

a) Độ chính xác. 2 và 3 là hai số tự nhiên liên tiếp và đều có nghĩa.

b) Độ chính xác. 3; 5; 7 là ba số lẻ liên tiếp và đều là số nguyên tố.

c) Sai vì 2 là số lớn.

d) Sai vì 2 là số lớn và không tận cùng bằng các số trên.

Vì vậy, chúng tôi có bảng này:

Câu Chính xác Sai
Một) X
b) X
c) X
đ) X

Thử (trang 47-48)

Bài 123 (trang 48 SGK Toán Tập 1): Ghi vào bảng dưới đây mọi p có bình phương không lớn hơn a tức là p2 ≤ a:

Một 29 67 49 127 173 253
P 2, 3, 5

Trả lời:

Chúng tôi nhớ lại một số kết quả từ bài tập 57:

22 = 4; 32 = 9; 52 = 25; 72 = 49; 112 = 121; 132 = 169; 172 = 289.

Vì vậy, chúng tôi có bảng này:

Một 29 67 49 127 173 253
P 2, 3, 5 2, 3, 5, 7 2, 3, 5, 7 2, 3, 5, 7, 11 2, 3, 5, 7, 11, 13 2, 3, 5, 7, 11, 13

Thử (trang 47-48)

Bài 124 (trang 48 SGK Toán Tập 1): Động cơ máy bay được sản xuất vào năm nào?

Máy bay có động cơ được sinh ra trong đó

*

trong đó:

a là số có đúng một phần;

b là số nguyên nhỏ nhất;

c không phải là số nguyên tố, không phải nhóm và c không phải là 1;

d là số nhỏ nhất.

*

Xem thêm: A Rainy Day is A Saddest Day is a Rainy Day

Hình 22

Trả lời:

Số có đúng một chữ số là 1 nên a = 1.

Số lẻ nhỏ nhất là 9 (Mọi số lẻ nhỏ hơn 9 trừ 1: 3, 5, 7 là số nguyên tố) nên b=9.

Các số tự nhiên không phải là số nguyên tố hoặc không dương là 0 và 1.

Vì c 1 nên c = 0 .

Số nguyên tố nhỏ nhất là 3 nên d = 3.

Thế là máy bay và động cơ ra đời năm 1903.

– Chọn bài – Bài 1: Sưu tầm. Các phần tử của tập hợp BÀI 2: Tập hợp các số tự nhiên BÀI 3: Các số tự nhiên thay thế Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Bài 5: Phép cộng và phép nhân Hoạt động 1 Trang 17 Bài tập 2 trang 19 BÀI 6: Phép trừ và phép chia Hoạt động 1 Trang 24 Bài tập 2 trang 25 Bài 7: Kĩ năng với TNTN. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số BÀI 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số. Số kết hợp. BÀI 15: Dựng Số Làm Việc Lớn Trang 50 Bài 16: Phép Nhân và Phép Nhân Tương Đồng trang 59 Luyện tập 2 trang 60 Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – Bài tập) Nhóm:

Tham Khảo Thêm:  Bạn Có Bị Trầm Cảm

Related Posts

Công Thức Tính Tốc Độ Truyền Sóng Là, Tốc Độ Truyền Sóng Trong Một Môi Trường Đàn Hồi

Khi có sóng truyền, các phần tử dao động quanh vị trí cân bằng của chúng mà không bị sóng dịch chuyển, chỉ có phần dao động…

Sodium Metal Reacts With Hydrochloric Acid To Produce Salt And Hydrogen Gas

Viết phương trình hóa học để có phép tính đúng: Thêm thông tin: không áp dụng có thể được viết hoa không chính xác: không áp dụngThêm…

Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen ? Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen

Giải SBT Hóa Học 11 BÀI 19: BÀI 19: BÀI : VẬN DỤNG: Tính chất hóa học của cacbon, silic và hợp chất của chúng!! Các em…

Tính Khối Lượng Của Proton, Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

Trung tâm luyện thi, gia sư – gia sư tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu MÁY ĐIỀU CHỈNH CUỐI CÙNG, ÂM LƯỢNG, giúp bạn có nhiều…

Đề Thi Thử Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Và Đây Thôn Vĩ Dạ, Lưu Trữ Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Tháng Sáu 23, 2022Tháng Sáu 23, 2022 hoangbach Đề thi lớp 12 Không có nhận xét nào về đề thi TN 2022 đề sâu: Chủ đề sâu…

Ý Nghĩa Của Ag Là Cho

Viết tắt của Aktiengesellschaft: ở Đức, một công ty tương tự như công ty trách nhiệm hữu hạn ở các quốc gia khác: Bạn thấy: Ag là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *