Bài Tập Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Nâng Cao, Chuyên Đề Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử

Bạn thấy một dạng xem tóm tắt của tài liệu. Xem và tải về bản đầy đủ của tài liệu tại đây (333.01 KB, 6 trang)

Bạn đang xem: Đa Thức Tích Phân Nâng Cao

CHỦ ĐỀ

PHÂN TÍCH NHIỀU SỐ

– MỤC II

I/ GIÁO DỤC:

1/ Các kĩ thuật đã học ở lớp 8: (Xác lập đối tượng tương tự, Ổn định tính tương đồng, Nhóm từ) 2/ Phương thức tách từ:

a/ Phân tích trục của đa thức2 + bx + c ta chia bx thành b

1x + b2x sao cho b1b2 = ac.

+ Nhận bán hàng ac

+ Đánh giá ac bán 2 số nguyên b1, b2

+ Chọn hai thừa số như: b1 + b2 = ac.

Ví dụ: Giải tích 3×2 – 8x + 4 có = 3; b = -8; c = 4

ac = 12 = 1.12 = 3.4 = 2.6 = (-1).(-12) = (-3).(-4) = (-2).(-6) ta chọn hai số -2 và -6 vì ( – 2) + (-6) = (-8)

Vậy: 3×2 – 8x + 4 = 3×2 – 6x – 2x + 4 = 3x(x – 2) – 2(x – 2) = (x – 2)(3x – 2)

Chú ý: Nếu a = 1 thì x2 + bx + c = (x + b

1)(x + b2) trong đó b1 + b2 = b và b1.b2 = c

b) Chia biểu thức chỉ hiệu của hai bình phương:

Ví dụ: 4×2 – 4x – 3 = 4×2 – 4x + 1 – 4 = (2x – 1)2 – 22 = (2x – 1 – 2)(2x – 1 + 2) = (2x –

3) (2x + 1)

c/ Các đa thức bậc 3 trở lên ta thường dùng phương pháp tìm nghiệm của đa thức: “a được gọi là nghiệm của đa thức f(x) nếu f(a) = 0” và khi a là nghiệm của đa thức f. (x) thì f(x) có thành phần x – a; tức là ta tách các số hạng sao cho có một thừa số bằng x – a.

+ Căn tuyệt đối của đa thức nếu tồn tại là phần của số hạng tự do (số hạng không chứa x)

+ Trường hợp đặc biệt nếu f(x) = anxn + an-1xn-1 + … + ax + a

* có một số hệ số: an + an-n + … + a = 0 thì x = 1 là nghiệm của f(x)

* Tổng các hệ số của các số hạng chẵn bằng tổng các hệ số của các số hạng lẻ nên x = -1 là nghiệm của f(x).

Tham Khảo Thêm:  Hãy Nêu Đặc Điểm Của Ảnh Tạo Bởi Gương Phẳng Có Đặc Điểm Gì ? Kiến Thức Lý 7

(2)

Ta thấy f(3) = 0 nên x = 3 là nghiệp của đa thức đã cho. Hoặc đa thức trên có số x – 3. Vậy ta có phép phân tích thành nhân tử như sau:

4×3 – 13×2 + 9x – 18 = 4×3 – 12×2 – x2 + 3x + 6x – 18 = 4×2(x – 3) – x(x – 3) + 6(x – 3)

= (x – 3)(4×2 – x + 6) 3/ Cách cộng, trừ cùng một biểu thức: a/ Cộng, trừ tìm hiệu hai bình phương:

Ví dụ: x4 + 81 = (2×2)2 + 92 + 36×2 – 36×2 = (2×2 + 9)2 – (6x)2 = (2×2 – 6x +9) (2×2 + 6x + 9)

b/ Thay và xóa cùng một biểu thức sẽ ra nhân tử chung: Ví dụ: x7 + x2 + 1 = x7 – x + x2 + x + 1

= x(x6 – 1) + (x2 + x + 1) = x(x3 – 1)(x3 + 1) + (x2 + x + 1)

= x(x3 + 1)(x – 1) (x2 + x + 1) + (x2 + x + 1) = (x2 + x + 1)

= (x2 + x + 1)(x5 – x4 + x3 – x2 + x – 1)

* Chú ý: Đa thức dạng: x3m+2 + x3n+1 + 1 luôn có nhân tử là x2 + x + 1

4/ Phương pháp biến đổi: Ví dụ: Phân tích:

x(x + 4)(x + 6)(x + 10) + 128 = (x2 + 10x)(x2 + 10x + 24) + 128

Đặt y = x2 +10x + 12 thì biểu thức đã cho trở thành:

(y – 12) (y + 12) + 128 = y2 – 122 + 128 = y2 – 16 = (y – 4) (y + 4)

= (x2 +10x + 12 – 4)(x2 +10x + 12 + 4) = (x2 +10x + 8)(x2 +10x + 16)

= (x + 2)(x + 8) (x2 +10x + 8) 5/ Công thức:

Sử dụng khi không tìm được câu trả lời đầy đủ hoặc rõ ràng Ví dụ: x4 – 6×3 + 12×2 – 14x + 3 (1)

(3)

Đồng nhất với (1) ta được thứ tự các sự vật: =−=+=+++−=+314126bdbdaddbacca

Xét bd = 3 và b,d  Z ta chọn b = 3 => d = 1; Hệ thống điều kiện bao gồm:

−=+=−=+14386caacca

=> 2c = -14 –(-6) = -8; Do đó c = -4; và = -2. Vậy đa thức đã cho là: (x2 – 2x + 3)(x2 – 4x + 1)

II/ CÁC HOẠT ĐỘNG:

Số 1/

a/ a3 + 4a2 – 7a – 10

b/ x3 – 6×2 + 11x – 6 c/ x3 + x2 – x + 2

d/ x3 + 5×2 + 8x + 4

e/ x3 – 9×2 + 6x + 16

Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Giải Bài 2 Sgk Hóa 8 Trang 15, Giải Bài 2 Trang 15 Sgk Hóa Học 8

f/ x4 – 4×2 – 5 2/

và/ 6×2 – 11x + 3

b/2×2 – 5xy – 3y2

c/ 2×2 + 3x – 27

d/ 2×2 – 5xy + 3y2 e/ x3 + 2x – 3

f/x3 – 7x + 6

g/x2 + 8x – 20

h/ x3 – x2 – 4 3/
(4)

b/x2 + 13x + 36

c/x2 – 8x + 15

d/t2 – 9x + 20

e/ x2 + 9x + 8 f/ y2 + 11y + 28 g/ b2 + 5b + 4

h/2t + 99 – t2

i/ m2 – 2m – 15 4/

và/ 3×2 – 10x – 8

b/2×2-7x-4

c/ 3×2 – x – 4 d/ 5×2 + x – 18 e/ 3×2 – 4x – 15 f/ 6×2 + 23x + 7

5/

a/ (x2 – 1 + x)(x2 – 1 + 3x) + x2 b/ (x – 2)(x – 3)(x – 4)(x – 5) + 1 c/ (x2 – 4x)2 + (x – 2)2 – 10

d/ (2×2 + 3x – 1) – 5(2×2 + 3x + 3) + 24

e/ (x2 + x) – 2(x2 + x) – 15 f/ (x2 + x + 1) (x2 + x + 2) – 12 g/ x2 + 2xy + y2 – x – y – 12

h/ (x + 2) (x + 3) (x + 4) (x + 5) – 24 6/

a/ a3 + 9a2 + 11a – 21 b/ x3 – 6×2 – x + 30 c/ 9×3 – 15×2 – 32x -12

(5)

e/ 2×4 – x3 – 9×2 + 13x – 5

7/

và/4×4 – 5×2 + 1

b/ a4 + 4 c/ a4 + a2 + 1 d/ a8 + a4 + 1

e/x5 + x4 + 1

f/ x4 + 2×3 + 1 g/ x7 + x5 + 1 h/ 2×4 – x2 -1

số 8/

a/ ab(a + b) – bc(b + c) + ca(c + a) + abc b/ a(b2 + c2) + b(c2 + a2) + c(a2 + b2) + 2abc c/ (a – x)y3 – (a – y)x3 + (x – y)a3

d/ x(x2 –z2) + y(z2 – x2) + z(x2 – y2)

e/ (x + y + z)3 – x3 – v3 – z3

f/ xy2 – xz2 + yz2 – yx2 + zx2 – zy2

9/ CMR: A = (n + 1)4 + n4 + 1 chia hết cho số bình phương hơn 1 với số n

Đẹp.

10/ CMR lập 4 số tự nhiên liên tiếp cộng với 1 là một hình vuông. 11/ Tìm các số a, b, c như sau: (x + a)(x – 4) – 7 = (x + b)(x + c)

12/ Tìm các số hữu tỉ a, b, c sao cho tính được x3 + ax2 + bx + c (x +

Tham Khảo Thêm:  Châm Ngon, Danh Ngôn Về Tình Yêu Hay Nhất, Châm Ngon, Danh Ngôn Hay Về Tình Yêu

a) (x + b) (x + c)

13/ Cho đa thức P(x) = 2×4 – 7×3 – 2×2 + 13 x + 6

a/ Thừa số P(x) để làm thừa số

b/ CMR: P(x) chia hết cho 6 với mọi x  Z 14/ Cho đa thức P(x) = x4 – 3×3 + 5×2 – 9x + 6

(6)

b/ Tìm giá trị của x sao cho P(x) = 0 15/ Cho a + b + c = 1 và a2 + b2 + c2 = 1

a/ Nếu

czb

không = =

; CMR xy + yz + zc = 0 b/ Nếu a3 + b3 + c3 = 1 Tìm giá trị của a, b, c. Gợi ý: a/ Đặt t/c của dãy tỉ số bằng nhau vào phương trình

b/ Sử dụng kết quả câu 8e

16/ Cho ba số a, b, c khác nhau. CMR: A = a4(b – c) + b4(c –a) + c4(a –b) ln khác 0 Gợi ý: Ước lượng A = ½(a – b)(a – c)(b – c) để khác 0

17/ Phân tích thành nhân tử: A = 2a2b2 + 2b2c2 + 2a2c2 – a4 – b4 – c4

CMR nếu a, b, c là ba cạnh của một tam giác thì A > 0

Gợi ý: A = ( a + b + c) (a + b – c)( c + a – b) (c – a + b) chứng minh A > 0

Một tài liệu chung

*

Đánh giá ngược HSG về vị trí và vẻ đẹp NTH 13 824 4

*

Chương 1: TÍCH PHÂN ĐA THỨC pdf 4 803 5

*

Các chuyên đề về nhân đa thức lớp 8 23 1 5

*

ĐỔI HÀM SỐ THÀNH SỐ 10 1 4

*

Chương về đa thức nhân tử (PP sơ cấp) Đại số 8 4 891 9

*

Rẽ vào 1 Phan Thiết Thanh Nhân Tử 24 933 2

*

TÍCH PHÂN CHỦ ĐỀ ĐA THỨC 15 604 1

*

thay Thanh Nhan beauty review tu 23 323 0

*

Chuyên đề BD HSG Đa thức nhân tử 10 498 0

*

Chương sinh đa thức cho HSG 11 835 0

*

Tài liệu bạn đang tìm kiếm đã sẵn sàng để tải xuống

(333.01 KB – 6 trang) – CHỦ ĐỀ PHÂN TÍCH ĐA NĂNG ĐA NĂNG NÂNG CAO – PHẦN II
Tải xuống toàn bộ Kinh thánh ngay bây giờ

Xem thêm: Phi kim nào hoạt động mạnh nhất, Tính chất Hóa học của Phi kim và Bài tập

x

Related Posts

Công Thức Tính Tốc Độ Truyền Sóng Là, Tốc Độ Truyền Sóng Trong Một Môi Trường Đàn Hồi

Khi có sóng truyền, các phần tử dao động quanh vị trí cân bằng của chúng mà không bị sóng dịch chuyển, chỉ có phần dao động…

Sodium Metal Reacts With Hydrochloric Acid To Produce Salt And Hydrogen Gas

Viết phương trình hóa học để có phép tính đúng: Thêm thông tin: không áp dụng có thể được viết hoa không chính xác: không áp dụngThêm…

Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen ? Chất Nào Không Điều Chế Trực Tiếp Được Axetilen

Giải SBT Hóa Học 11 BÀI 19: BÀI 19: BÀI : VẬN DỤNG: Tính chất hóa học của cacbon, silic và hợp chất của chúng!! Các em…

Tính Khối Lượng Của Proton, Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

Trung tâm luyện thi, gia sư – gia sư tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu MÁY ĐIỀU CHỈNH CUỐI CÙNG, ÂM LƯỢNG, giúp bạn có nhiều…

Đề Thi Thử Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Và Đây Thôn Vĩ Dạ, Lưu Trữ Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Tháng Sáu 23, 2022Tháng Sáu 23, 2022 hoangbach Đề thi lớp 12 Không có nhận xét nào về đề thi TN 2022 đề sâu: Chủ đề sâu…

Ý Nghĩa Của Ag Là Cho

Viết tắt của Aktiengesellschaft: ở Đức, một công ty tương tự như công ty trách nhiệm hữu hạn ở các quốc gia khác: Bạn thấy: Ag là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *